Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ગુજરાતી સાહિત્ય અપલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


Subscribe On Youtube

Gujarati Shlok

Mahishasura mardini lyrics gujarati

Written by admin

અયિ ગિરિનન્દિનિ નન્દિતમેદિનિ વિશ્વ-વિનોદિનિ નન્દનુતે
ગિરિવર વિન્ધ્ય-શિરો‌உધિ-નિવાસિનિ વિષ્ણુ-વિલાસિનિ જિષ્ણુનુતે |
ભગવતિ હે શિતિકણ્ઠ-કુટુમ્બિણિ ભૂરિકુટુમ્બિણિ ભૂરિકૃતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 1 ||

સુરવર-હર્ષિણિ દુર્ધર-ધર્ષિણિ દુર્મુખ-મર્ષિણિ હર્ષરતે
ત્રિભુવન-પોષિણિ શઙ્કર-તોષિણિ કલ્મષ-મોષિણિ ઘોષરતે |
દનુજ-નિરોષિણિ દિતિસુત-રોષિણિ દુર્મદ-શોષિણિ સિંધુસુતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 2 ||

અયિ જગદમ્બ મદમ્બ કદમ્બવન-પ્રિયવાસિનિ હાસરતે
શિખરિ-શિરોમણિ તુઙ-હિમાલય-શૃઙ્ગનિજાલય-મધ્યગતે |
મધુમધુરે મધુ-કૈતભ-ગઞ્જિનિ કૈતભ-ભઞ્જિનિ રાસરતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 3 ||

અયિ શતખણ્ડ-વિખણ્ડિત-રુણ્ડ-વિતુણ્ડિત-શુણ્ડ-ગજાધિપતે
રિપુ-ગજ-ગણ્ડ-વિદારણ-ચણ્ડપરાક્રમ-શૌણ્ડ-મૃગાધિપતે |
નિજ-ભુજદંડ-નિપાટિત-ચણ્ડ-નિપાટિત-મુણ્ડ-ભટાધિપતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 4 ||

અયિ રણદુર્મદ-શત્રુ-વધોદિત-દુર્ધર-નિર્જર-શક્તિ-ભૃતે
ચતુર-વિચાર-ધુરીણ-મહાશય-દૂત-કૃત-પ્રમથાધિપતે |
દુરિત-દુરીહ-દુરાશય-દુર્મતિ-દાનવ-દૂત-કૃતાન્તમતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 5 ||

અયિ નિજ હુંકૃતિમાત્ર-નિરાકૃત-ધૂમ્રવિલોચન-ધૂમ્રશતે
સમર-વિશોષિત-શોણિતબીજ-સમુદ્ભવશોણિત-બીજ-લતે |
શિવ-શિવ-શુમ્ભનિશુંભ-મહાહવ-તર્પિત-ભૂતપિશાચ-પતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 6 ||

ધનુરનુસઙ્ગરણ-ક્ષણ-સઙ્ગ-પરિસ્ફુરદઙ્ગ-નટત્કટકે
કનક-પિશઙ્ગ-પૃષત્ક-નિષઙ્ગ-રસદ્ભટ-શૃઙ્ગ-હતાવટુકે |
કૃત-ચતુરઙ્ગ-બલક્ષિતિ-રઙ્ગ-ઘટદ-બહુરઙ્ગ-રટદ-બટુકે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 7 ||

અયિ શરણાગત-વૈરિવધૂ-વરવીરવરાભય-દાયિકરે
ત્રિભુવનમસ્તક-શૂલ-વિરોધિ-શિરોધિ-કૃતા‌உમલ-શૂલકરે |
દુમિ-દુમિ-તામર-દુન્દુભિ-નાદ-મહો-મુખરીકૃત-દિઙ્નિકરે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 8 ||

સુરલલના-તતથેયિ-તથેયિ-તથાભિનયોદર-નૃત્ય-રતે
હાસવિલાસ-હુલાસ-મયિપ્રણ-તાર્તજનેમિત-પ્રેમભરે |
ધિમિકિટ-ધિક્કટ-ધિક્કટ-ધિમિધ્વનિ-ઘોરમૃદઙ્ગ-નિનાદરતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 9 ||

જય-જય-જપ્ય-જયે-જય-શબ્દ-પરસ્તુતિ-તત્પર-વિશ્વનુતે
ઝણઝણ-ઝિઞ્ઝિમિ-ઝિઙ્કૃત-નૂપુર-શિઞ્જિત-મોહિતભૂતપતે |
નટિત-નટાર્ધ-નટીનટ-નાયક-નાટકનાટિત-નાટ્યરતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 10 ||

અયિ સુમનઃ સુમનઃ સુમનઃ સુમનઃ સુમનોહર કાન્તિયુતે
શ્રિતરજનીરજ-નીરજ-નીરજની-રજનીકર-વક્ત્રવૃતે |
સુનયનવિભ્રમ-રભ્ર-મર-ભ્રમર-ભ્રમ-રભ્રમરાધિપતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 11 ||

મહિત-મહાહવ-મલ્લમતલ્લિક-મલ્લિત-રલ્લક-મલ્લ-રતે
વિરચિતવલ્લિક-પલ્લિક-મલ્લિક-ઝિલ્લિક-ભિલ્લિક-વર્ગવૃતે |
સિત-કૃતફુલ્લ-સમુલ્લસિતા‌உરુણ-તલ્લજ-પલ્લવ-સલ્લલિતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 12 ||

અવિરળ-ગણ્ડગળન-મદ-મેદુર-મત્ત-મતઙ્ગજરાજ-પતે
ત્રિભુવન-ભૂષણભૂત-કળાનિધિરૂપ-પયોનિધિરાજસુતે |
અયિ સુદતીજન-લાલસ-માનસ-મોહન-મન્મધરાજ-સુતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 13 ||

કમલદળામલ-કોમલ-કાન્તિ-કલાકલિતા‌உમલ-ભાલતલે
સકલ-વિલાસકળા-નિલયક્રમ-કેળિકલત-કલહંસકુલે |
અલિકુલ-સંકુલ-કુવલયમંડલ-મૌળિમિલદ-વકુલાલિકુલે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 14 ||

કર-મુરળી-રવ-વીજિત-કૂજિત-લજ્જિત-કોકિલ-મઞ્જુરુતે
મિલિત-મિલિન્દ-મનોહર-ગુઞ્જિત-રઞ્જિત-શૈલનિકુઞ્જ-ગતે |
નિજગણભૂત-મહાશબરીગણ-રંગણ-સંભૃત-કેળિતતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 15 ||

કટિતટ-પીત-દુકૂલ-વિચિત્ર-મયૂખ-તિરસ્કૃત-ચન્દ્રરુચે
પ્રણતસુરાસુર-મૌળિમણિસ્ફુરદ-અંશુલસન-નખસાંદ્રરુચે |
જિત-કનકાચલમૌળિ-મદોર્જિત-નિર્જરકુઞ્જર-કુમ્ભ-કુચે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 16 ||

વિજિત-સહસ્રકરૈક-સહસ્રકરૈક-સહસ્રકરૈકનુતે
કૃત-સુરતારક-સઙ્ગર-તારક સઙ્ગર-તારકસૂનુ-સુતે |
સુરથ-સમાધિ-સમાન-સમાધિ-સમાધિસમાધિ-સુજાત-રતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 17 ||

પદકમલં કરુણાનિલયે વરિવસ્યતિ યો‌உનુદિનં ન શિવે
અયિ કમલે કમલાનિલયે કમલાનિલયઃ સ કથં ન ભવેત |
તવ પદમેવ પરમ્પદ-મિત્યનુશીલયતો મમ કિં ન શિવે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 18 ||

કનકલસત્કલ-સિન્ધુજલૈરનુષિઞ્જતિ તે ગુણરઙ્ગભુવં
ભજતિ સ કિં નુ શચીકુચકુમ્ભત-તટીપરિ-રમ્ભ-સુખાનુભવમ |
તવ ચરણં શરણં કરવાણિ નતામરવાણિ નિવાશિ શિવં
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 19 ||

તવ વિમલે‌உન્દુકલં વદનેન્દુમલં સકલં નનુ કૂલયતે
કિમુ પુરુહૂત-પુરીંદુમુખી-સુમુખીભિરસૌ-વિમુખી-ક્રિયતે |
મમ તુ મતં શિવનામ-ધને ભવતી-કૃપયા કિમુત ક્રિયતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 20 ||

અયિ મયિ દીનદયાળુતયા કરુણાપરયા ભવિતવ્યમુમે
અયિ જગતો જનની કૃપયાસિ યથાસિ તથાનુમિતાસિ રમે |
યદુચિતમત્ર ભવત્યુરરી કુરુતા-દુરુતાપમપા-કુરુતે
જય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે || 21 ||


Download This Lyrics

About the author

admin

Get free Lyrics in Gujarati language. Most famous gujarati language garaba, bhajan, and songs lyrics.

error: Content is protected !!