Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Gujarati Aarti

Shiv Tandav Lyrics in Gujarati

Written by Gujarati Lyrics

જટાટવી ગલજ્વલ પ્રવાહપાવિતસ્થલે
ગલેવલમ્બ્ય લમ્બિતાં ભુજંગ તુંગ માલિકામ્.
ડમડ્ડ મડ્ડ ડમડ્ડ મન્નિનાદ વડ્ડ મર્વયં
ચકાર ચંડતાંડવં તનોતુ નઃ શિવઃ શિવમ

હર હર શિવ શંકર
નીલકંઠ ગંગાધર
આએ શરણમ તિહારે

જ્ઞાન ઐસા વિશાલ
બૈઠે હો મૃગનૈન
છાએ માથે ચંદ્ર વિરાજે

ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ન ન ન ન ન ન

ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ન ન ન

જટા કટાહ સંભ્રમ ભ્રમન્નિલિંપનિર્ઝરી
વિલોલવી ચિવલ્લરી વિરાજમાનમૂર્ધનિ
ધગદ્ધગદ્ધ ગજ્જ્વલલ્લલાટ પટ્ટપાવકે
કિશોરચંદ્રશેખરે રતિઃ પ્રતિક્ષણં મમં

ધરાધરેંદ્ર નંદિની વિલાસબંધુ બંધુર
સ્ફુરદ્દિગંત સંતતિ પ્રમોદ માનમાનસે
કૃપાકટાક્ષ ધોરણી નિરુદ્ધદુર્ધરાપદિ
ક્વચિદ્દિગંબરે મનો વિનોદમેતુ વસ્તુનિ

જટા ભુજંગ પિંગલસ્ફુરત્ફણા મણિપ્રભા
કદંબ કુંકુમદ્રવ પ્રલિપ્ત દિગ્વધૂમુખે
મદાંધ સિંધુર સ્ફુરત્વ ગુત્તરી યમેદુરે
મનો વિનોદ મદ્ભુતં વિભર્તુ ભૂતભર્તરિ

આ હર હર શિવ શંકર
કાલકંઠ ડમરૂધર
કાશી કૈલાશવાશી

મૃત્યુંજય ભૂતનાથ
દાની અવઢર હો
દર્શન કલ્યાણ કારી

ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ન ન ન ન ન ન

ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ન ન ન

સહસ્ર લોચન પ્રભૃત્ય શેષલેખશેખર
પ્રસૂન ધૂલિધોરણી વિધૂસરાંઘ્રિપીઠભૂઃ
ભુજંગરાજ માલયા નિબદ્ધજાટજૂટકઃ
શ્રિયે ચિરાય જાયતાં ચકોર બંધુશેખરઃ

લલાટ ચત્વરજ્વલદ્ધનંજયસ્ફુરિગભા
નિપીતપંચસાયકં નિમન્નિલિંપનાયમ્
સુધા મયુખ લેખયા વિરાજમાનશેખરં
મહા કપાલિ સંપદે શિરોજટાલ મસ્તૂ નઃ

કરાલ ભાલ પટ્ટિકાધગદ્ધગદ્ધગજ્જ્વલ
દ્ધનંજયા ધરીકૃત પ્રચંડપંચસાયકે .
ધરાધરેંદ્ર નંદિની કુચાગ્રચિત્રપત્રક
પ્રકલ્પનૈકશિલ્પિનિ ત્રિલોચને રતિર્મમ

નમઃ શિવાય
નમઃ શિવાય
નમઃ શિવાય
નમઃ શિવાય

નવીન મેઘ મંડલી નિરુદ્ધદુર્ધરસ્ફુરત્
કુહુનિશીથિનીતમઃ પ્રબંધબંધુકંધરઃ .
નિલિમ્પનિર્ઝરિ ધરસ્તનોતુ કૃત્તિ સિંધુરઃ
કલાનિધાનબંધુરઃ શ્રિયં જગદ્-ધુરંધરઃ

આ હર હર શિવ શંકર
તીવ્રકંઠ પ્રલયાંકર
વિશ્વનાથ સ્વામી અવતારી
ભર દેતે હૈં ભંડાર
પ્રભુ ખુશિયોં સે
આશુતોષ શમ્ભૂ અવિકારી

ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ન ન ન ન ન ન

ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ન ન ન

પ્રફુલ્લ નીલ પંકજ પ્રપંચકાલિમ પ્રભા
વલમ્બિ કંઠ કંદલિ રુચિપ્રબંધ કંધરમ્
સ્મરચ્છિદં પુરચ્છિંદ ભવચ્છિદં મખચ્છિદં
ગજચ્છિદાંધકચ્છિદં તમંતકચ્છિદં ભજે

અખર્વસર્વમંગલા કલાકદંબ મંજરી
રસપ્રવાહ માધુરી વિજૃંભણા મધુવ્રતમ્
સ્મરાંતકં પુરાંતકં ભાવંતકં મખાંતકં
ગજાંતકાંધકાંતકં તમંતકાંતકં ભજે

જયત્વદભ્રવિભ્રમ ભ્રમદ્ ભુજંગમસ્ફુર
દ્ધગદ્ધગદ્ નિર્ગમત કરાલભાલ હવ્યવાટ્
ધિમિદ્ધિમિદ્ધિમિ નન્મૃદંગતુંગમંગલ
ધ્વનિક્રમપ્રવર્તિત પ્રચણ્ડ તાણ્ડવઃ શિવઃ

આ હર હર શિવ શંકર
ઝલ્લકંઠ તૂણીધર
પરમેશ્વર તારણહારી

શરણાગત કે પાપોં
કા નાશ કરતે હો
નટરાજા પાલનહારી

ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ન ન ન ન ન ન

ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ન ન ન

દૃષદ્વિચિત્રતલ્પયોર્ભુજંગ મૌક્તિકમસ્રજો
ગરિષ્ઠરત્નલોષ્ટયોઃ સુહૃધ્દિવિપક્ષપક્ષયોઃ
તૃણારવિંદચક્ષુષોઃ પ્રજામહીમહેન્દ્રયોઃ
સમં પ્રવર્તયન્મનઃ કદા સદાશિવં ભજે

કદા નિલિંપનિર્ઝરી નિકુજકોટરે વસન્
વિમુક્તદુર્મતિઃ સદા શિરઃસ્થમંજલિં વહન્
વિમુક્તલોલલોચનો લલામભાલલગ્નકઃ
શિવેતિ મંત્રમુચ્ચરન્કદા સુખી ભવામ્યહમ્

ઇમં હિ નિત્યમેવ મુક્તમુક્તમોત્તમ સ્તવં
પઠન્સ્મરન્ બ્રુવન્નરો વિશુદ્ધમેતિ સંતતમ્
હરે ગુરૌ સુભક્તિમાશુ યાતિ નાન્યથા ગતિં
વિમોહનં હિ દેહનાં સુશંકરસ્ય ચિંતનમ

આ હર હર શિવ શંકર
મધુકંઠ મહિમાધર
તીનોં લોકો કે સ્વામી

મન કી હર દશા કો
આપ જાનતે હી શિવ
શિવ દાતા સર્વજ્ઞાની

નમઃ શિવાય
નમઃ શિવાય
નમઃ શિવાય
નમઃ શિવાય

ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ન ન ન ન ન ન

ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ત ન ન ન ન ન ન
ન ન ન
About the author

Gujarati Lyrics

We glad to share our gujarati , Sahitya, Garaba, Bhajan, Songs, Poems, Gazalas, in GujaratiLyrics.com, Thank you all viewers for your support. We will keep update our database for more and more gujarati lyrical contents.

error: Content is protected !!