Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Gujarati Stuti

Yamunashtak Lyrics in gujarati | Shri Yamunastkam

Written by Gujarati Lyrics

નમામી યમુનામહં, સકલ સિદ્ધિ હેતું મુદા
મુરારી, પદ પંકજ, સ્ફૂરદ મન્દ રેણુંતકાતમ
તટસ્થ નવ કાનન, પ્રકટ મોદ,પુષ્પાબુના
સુરા સુર સુ પુજિત, સ્મર પિતું: શ્રીયં બિભ્રતિમ

કલિન્દ ગીરી મસ્તતકે, પતદ મંદ પુરોજ્જવલા
વિલાસ ગમનોલ્લસત, પ્રકટ ગણ્ડ શૈલોન્નતા
સઘોષ ગતિ દન્તુરા, સમધિ રૂઢ દોલોતમાં
મુકુન્દ રતિ વર્ધિની, જયતિ પદ્મ બન્ધો: સુતા

ભુવંમ ભુવન પાવની, મધિગતા મનેકસ્વનૈ:
પ્રિયા ભિરવી સેવિતાં, શૂક,મયુર હંસાદિભી:
તરંગ,ભુજ કંકણ, પ્રકટ, મુક્તિકા વાલુકા
નિતંબ તટ સુંદરી, નમત કૃષ્ણતુર્ય પ્રીયામ

અનંત ગુણ ભૂષિતે શિવ વિરંચી દેવસ્તુતે
ઘના ધન નીભે સદા, ધ્રુવ પરાશરા ભીષ્ટદે
વિશુદ્ધ મથુરા તટે, સકલ, ગોપ ગોપી વૃતે
કૃપા જલધિ સંશ્રિતે, મમ મન: સુખં ભાવય

યયા ચરણ પદ્મજા, મુરરિ પો: પ્રિયં ભાવુકા
સમાગમનતો ભવત, સકલસિદ્ધિદા સેવતામ
તયા સદ્દશ તામિયાત, કમલજા સપત્ની વયત
હરિ પ્રિય કલીન્દયા, મનસિ મેં સદાસ્થિયતામ

નમોડસ્તુ યમુને સદા, તવ ચરિત્ર મત્યદ ભૂતં
ન જાતુ યમયાતના, ભવતિ તે પય:પાનત:
યમોડપિ ભગિની સુતાન, કથમુ હન્તિ દુષ્ટાનપિ
પ્રિયો ભવતિ સેવનાત, તવ હરેર્યથા ગોપિકા:

મમાડસ્તુ તવ સંન્નિધૌ, તનુનવત્વ મેતાવતા
ન દુર્લભ તમા રતિ, મુરરિપૌ મુકુન્દ પ્રિયે
અતોડસ્તુ તવ લાલના, સુર ધુની પરં સંગતામ
તવૈવ ભુવી કીર્તિતા, ન તું કદાપી પુષ્ટિ સ્થિતૈ:

સ્તુતિં તવ કરોતિ ક: કમલ જાસ પત્નિ પ્રિયે
હરેર્ય દનુ સેવયા, ભવતિ સૌખ્ય મામોક્ષત:
ઈયં તવ કથાડધિકા, સકલ ગોપીક સંગમ
સ્મરશ્રમજલાણુભિ:, સકલ ગાત્રજૈ: સંગમ:

તવાષ્ટક મિદં મુદા, પઢતિ સૂર સૂતે સદા
સમસ્ત દુરિતક્ષયો, ભવતિ વૈ મુકુન્દે રતિ:
તયા સકલ સિદ્ધયૌ, મુરરિપુશ્ચ સંતુષ્યતી
સ્વભાવ વિજયો ભવેદ-વદતિ વલ્લભ: શ્રી હરે:

English version

Namami Yamuna Maham, Sakal Siddhi Hetum Muda
Murari-Pad Pankaj, Sfurad mand renutkatam
Tatastaha Nav Kanana, Prakat mod,Pushpambuna
Sura Sur Su Poojit, Smara Pithuh Shriyam Bibhrateem

Kalind Giri Mastake, Patada Mand Poorojjwala
Vilas Gamanollasat, Prakat Gand Shailonnata
Saghosh Gati Dantura, Samadhi Roodh Dolottama
Mukund Rati Vardhinee, Jayati Padma Bandhoh Suta

Bhuvam Bhuvana Pawanim, Madhigata Mane Kaswanaihi
Priya Bhiriva Sevitam, Shuka-Mayur Hans Sadibhih
Tarang-Bhuj Kankana, Prakat Muktika Valuka
Nitamba Tat Sundareem, Namata Krsnaturya Priyam

Anant Gun Bhushite, Shiva Viranchi Devastute
Ghana Ghan Nibhe Sada, Dhruva Parashara Bheeshtade
Vishuddha Mathura Tate, Sakal-Gop Gopi Vrute
Krupa Jaladhi Sanshrite Mama Manaha Sukham Bhavaya

Yaya Charan Padmadja, Murari Poho Priyam bhavuka
Samagamanto Bhavat. Sakalsiddhida Sevtaam
Taya Sadrush Tamiyat, Kamalja Sapatneeva Yat
Hari Priya Kalindaya, Mansi Me Sada Sthieyatam

Namostu Yamune Sada, Tav Charitra Matyad Bhutam
Na Jatu Yam yaatana, Bhavati Te Payaha Panataha
Yamopi Bhagini Sutan, Kathamu Hanti Dushtanapi
Priyo Bhavati Sevanat, Tav Hareryatha Gopikaha

Mamastu Tav Sannidhau, Tanunavatva Metavata
Na Durlabh Tama Rati, Muraripau Mukund Priye
Atostu Tav Lalanaa, Sur Dhunee Param Sangamat
Tavaiv Bhuvi Keertita, Na Tu Kadapi Pushti Sthitahi

Stutim Tava Karoti Kaha, Kamal Ja Sapatni Priye
Harery Danu Sevaya, Bhavati Saukya Mamokshatah
Iyam Tav Kathadhika Sakal Gopika Sangama
Smara Shrama Jalanubhi, Sakalgatrajaihi Sangamaha

Tavashtak Midam Muda, Pathati Soorsoote Sada
Samasta Duritakshayo, Bhavati Vai Mukunde Rathihi
Taya Sakal Siddhayo, Murripushcha Santushyati
Swabhav Vijayo Bhavet, Vadati Vallabhaha Shree HarehWatch Video


  • Album: Shri Yamunastkam
  • Singer: Nidhi Dholakia
  • Director: Manoj Vimal
  • Genre: Devotional
  • Publisher: Shri Yamunastkam

About the author

Gujarati Lyrics

We glad to share our gujarati , Sahitya, Garaba, Bhajan, Songs, Poems, Gazalas, in GujaratiLyrics.com, Thank you all viewers for your support. We will keep update our database for more and more gujarati lyrical contents.

error: Content is protected !!